PRIVACY- EN COOKIEBELEID


SieMatic aan de Ringveste

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 15 maart 2021.

 

1. INLEIDING

SieMatic aan de Ringveste verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij doen dat om de bezoekers en gebruikers van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid met u te delen, trachten we volledig transparant te zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door SieMatic aan de Ringveste geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen.

2. WIE IS SIEMATIC AAN DE RINGVESTE?

SieMatic aan de Ringveste is een betrouwbare dealer van SieMatic keukens en heeft een keukenstudio gevestigd in Houten. Door onze keukenarchitecten worden exclusieve SieMatic keukens ontworpen en gerealiseerd. Met vijfentwintig jaar ervaring hebben we voldoende slagkracht om bestaande en nieuwbouwprojecten, van groot tot klein, in goede banen te leiden. Ons team staat voor u klaar om u in elke fase van uw project te begeleiden. Onderstaand worden enkele voorbeelden gegeven van activiteiten die de kern vormen van onze dienstverlening:

 

- keukenadvies

- keukenontwerp

- inmeten keuken

- levering van keukens en keukenapparaten

- keukenmontage

- after-sales

 

SieMatic aan de Ringveste is een merk van SID BV (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55369758). SieMatic aan de Ringveste is gevestigd op het adres Ringveste 15 (3992 DD) te Houten.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld binnen onze organisatie SID BV; de heer Harald van Kouterik.

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid, dan kunt u hem te allen tijde een bericht sturen op het volgende e-mailadres: info@siematic-ringveste.nl. Geeft u de voorkeur aan telefonisch contact, bel dan met het volgende telefoonnummer: 030 - 3075420.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT DOOR SIEMATIC AAN DE RINGVESTE?

Om u als bezoeker of gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens.

Categorie ‘directe persoonsgegevens’

 • voornaam
 • achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • woonplaats
 • straatnaam en huisnummer
 • postcode
 • overige persoonsgegevens die u middels correspondentie actief aan ons verstrekt

Categorie ‘indirecte persoonsgegevens’

 • IP-adres
 • sessie ID
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • type device (computer, tablet, smartphone, et cetera)
 • internetbrowser
 • besturingssysteem

4. BIJZONDERE OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben geenszins de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Dit, tenzij zij daar expliciet toestemming toe hebben verkregen van ouder(s) of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).

Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@siematic-ringveste.nl. Op uw eerste verzoek zal de verzamelde informatie door ons worden verwijderd.

5. WAAROM WORDEN DE VOORNOEMDE PERSOONSGEGEVENS DOOR SIEMATIC AAN DE RINGVESTE VERWERKT?

Door SieMatic aan de Ringveste worden uw persoonsgegevens slechts verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Er bestaan voor SieMatic aan de Ringveste een drietal doelen en grondslagen waarom persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn de volgende.

 • om het gebruik van onze website te analyseren (teneinde de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren)
 • om contact op te kunnen nemen met u als klant, potentiële klant of relatie (teneinde onze dienstverlening uit te kunnen oefenen)
 • om u als klant, potentiële klant of relatie te kunnen informeren (teneinde u op de hoogte te kunnen stellen met betrekking tot wijzigingen in onze bedrijfsvoering, met betrekking tot wijzigingen in de door ons geleverde diensten en producten of met betrekking tot specifiek voor u van toepassing zijnde relevante ontwikkelingen in ons vakgebied; al dan niet ingegeven door innovaties, wettelijke verplichtingen en dergelijken)

6. HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS DOOR SIEMATIC AAN DE RINGVESTE BEWAARD?

In algemeenheden kan worden gesteld dat SieMatic aan de Ringveste uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan dat noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens door ons in eerste instantie zijn verzameld. Dit, tenzij daartoe een wettelijke of anderzijds dringende verplichting bestaat.

Categorie

Bewaartermijn

Directe persoonsgegevens

Niet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat

Indirecte persoonsgegevens

Niet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat

7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

SieMatic aan de Ringveste zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om invulling te geven aan de uitvoering van onze overeenkomst met u kunnen door SieMatic aan de Ringveste organisaties worden ingeschakeld die als dienstverlener optreden.

Met organisaties die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te bewerkstelligen dat zij tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen als dat door SieMatic aan de Ringveste geschiedt. Dergelijke organisaties dienen dan ook niet te worden beschouwd als ‘derde ontvangers’, maar juist als verwerkers. Voor u als klant, potentiële klant of relatie van SieMatic aan de Ringveste blijven wij verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners.

Momenteel worden uw persoonsgegevens door ons gedeeld met de onderstaand gespecificeerde organisaties als gevolg van het feit dat wij gebruikmaken van de door hen geleverde producten en diensten.

Leverancier webhosting

 • ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van SieMatic aan de Ringveste achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website of door contact met ons op te nemen middels webformulieren of per e-mail
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

Leverancier analytische programmatuur

 • ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van SieMatic aan de Ringveste achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s) als gevolg van het feit dat SieMatic aan de Ringveste gebruikmaakt van de door de leverancier ter beschikking gestelde analytische programmatuur
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

Leveranciers marketing automation programmatuur

 • ontvangen automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van SieMatic aan de Ringveste achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s) als gevolg van het feit dat SieMatic aan de Ringveste gebruikmaakt van de door de leveranciers ter beschikking gestelde marketing automation programmatuur
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

Leverancier afsprakenmodule

 • ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van SieMatic aan de Ringveste achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s) als gevolg van het feit dat SieMatic aan de Ringveste gebruikmaakt van de door de leverancier ter beschikking gestelde afsprakenmodule
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

8. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden door SieMatic aan de Ringveste geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van SieMatic aan de Ringveste) tussenkomst toe is benodigd.

9. PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Als klant, potentiële klant of relatie van SieMatic aan de Ringveste heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door SieMatic aan de Ringveste in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SieMatic aan de Ringveste en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Met gegevensoverdraagbaarheid wordt bedoeld dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of naar een ander (een door aan te duiden organisatie) te laten sturen. Het overdragen van gegevens kan bijvoorbeeld geschieden middels een digitaal .xlsx-bestand (Microsoft Excel).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres: info@siematic-ringveste.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, ter bescherming van uw privacy. Opvolgend zullen wij zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen een viertal weken, reageren op uw verzoek.

Wij doen ons uiterste best om uw recht op privacy te respecteren. Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat als vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u desgewenst de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

10. LINKS

Op de website van SieMatic aan de Ringveste worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. SieMatic aan de Ringveste is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wenst u daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

11. COOKIES (OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN) DIE DOOR SIEMATIC AAN DE RINGVESTE WORDEN GEBRUIKT

Op onze website maken wij gebruik van een tweetal typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.

Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor u verbeteren.

 

 

Cookie

Doel

Opslagperiode

_gat_[property-id]

Wordt gebruikt om het aantal serververzoeken te verlagen

1 minuut

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers

24 uur

_ga

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers

26 maanden

Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op uw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de cookieconsent_status. De cookieconsent_status stelt ons in staat om gedurende uw aanwezigheid op onze website te onthouden of u wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we uw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan u getoond.
 

Cookie

Doel

Opslagperiode

adv_gdpr_optin

Wordt gebruikt om uw voorkeuren van het privacy- en cookiebeleid op te slaan

Maximaal 24 maanden

cookieconsent_status

Wordt gebruikt om uw voorkeuren van het privacy- en cookiebeleid op te slaan

Maximaal 24 maanden

_iub_cs-*

Wordt gebruikt om uw voorkeuren van het privacy- en cookiebeleid op te slaan

Maximaal 12 maanden

iubenda_optin_purpose_*

Wordt gebruikt om uw voorkeuren van het privacy- en cookiebeleid op te slaan

Niet gespecificeerd


Wilt u bewerkstelligen dat uw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kunt u uw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kunt u alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door u gebruikte internetbrowser.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeert u de link toebehorende tot de internetbrowser die u gebruikt, dan wordt u doorverwezen naar een webpagina alwaar u de instellingen van uw webbrowser kunt aanpassen en alwaar u cookies kunt verwijderen.

 

12. HOE SIEMATIC AAN DE RINGVESTE UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

SieMatic aan de Ringveste neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus en derhalve worden door ons passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: info@siematic-ringveste.nl.

Om u een indruk te geven van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht gespecificeerd met enkele maatregelen die door ons worden aangewend.

 • de webserver van SieMatic aan de Ringveste bevat beveiligingssoftware (waaronder een firewall)
 • gegevensoverdracht met de webserver van SieMatic aan de Ringveste vindt plaats via een internetverbinding die is beveiligd conform het TLS-protocol (zie hiertoe de vermelding van ‘https’ en het groen gekleurde hangslotje in uw adresbalk)
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) die door SieMatic aan de Ringveste wordt gehanteerd ten behoeve van het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (gedurende het omzetten voegen we een digitale handtekening toe die voorkomt dat u kunt worden omgeleid naar een onjuist IP-adres).